نوشته چهار

نوشته چهار

دارالکرام کاشان : بنیان خیریه به منظور حمایت مستقیم از نیازمندان در سال ۱۳۹۳ اقدام به تاسیس دارالیتام و دارالکرام کاشان نمود و این مجموعه در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۵۶۰ دانش آموز و دانشجو